Uncategorized Regulamin konkursu „Udane Wakacje”

Regulamin konkursu „Udane Wakacje”

1.1.Organizatorem Konkursu są autorzy bloga – Anna i Marcin Nowak (dalej zwani: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gdziewyjechac.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w współpracowników.
1.6.Teksty muszą być oryginalne i napisane przez użytkownika. Zdjęcia muszą być oryginalne i zrobione przez użytkownika.
1.7. Użytkownik może zamieścić maksymalnie do 3 prac konkursowych (Tekst + zestaw zdjęć)

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej www.gdziewyjechac.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 07 września do 07 października 2012
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.gdziewyjechac.pl

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Konkurs polegać będzie na wyborze najciekawszej i najbardziej oryginalnej odpowiedzi przez jury na dany temat. Zadany temat to  „opisz lub zaprojektuj ciekawą wycieczkę zagraniczną, idealną na urlop jesienią”
3.2. Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostaną osoby, których odpowiedzi zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail i będą przetwarzane przez Organizatora tylko do celów kontaktowych. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 08 października 2012
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej za pomocą publikacji listy laureatów na portalu www.gdziewyjechac.pl
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w mailu w terminie najpóźniej 14 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.
4.5. W przypadku niewysłania danych adresowych lub niepodjęcia przez laureata nagrody działania reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, prawo do nagrody wygaśnie.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.gdziewyjechac.pl listy laureatów Konkursu na adres mailowy Redakcji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, awarii łącza, skrzynki pocztowej.
– nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
– świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Napisz pierwszy komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    Dołącz do naszego newslettera!

    Hej! I jak Ci się podoba na naszym blogu? Jeśli wszystko OK to mamy propozycję: Dołącz do ponad 13o tys. śledzących nas osób. Wysyłamy mail jedynie raz na tydzień. Zero spamu, tylko nowe wpisy, super okazje, triki, promocje lotnicze i podróżnicze poradniki. *POLITYKA PRYWATNOŚCI